Vincent Hložník (1919 – 1997) Zápasy a svedectvá

Vincent Hložník (1919 – 1997) Zápasy a svedectvá

Obrazy zo súkromných zbierok

 

Východoslovenská galéria v spolupráci s Clubom milovníkov umenia Košíc predstaví výber z maliarskej tvorby Vincenta Hložníka, jednej z najcharizmatickejších a najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia 20. storočia.

Hložníkova sugestívna umelecká výpoveď ďaleko presiahla rámec doby i hranice našej výtvarnej scény a dotkla sa najzávažnejších tém ľudskej existencie. Jeho rozsiahle maliarske dielo vnímame ako presvedčivé svedectvo doby, ako humánne posolstvo, ako víziu, memento, varovanie. Zrodilo sa z umelcovho intelektuálneho zázemia, zo spomienok, zo snov, no predovšetkým z jeho intenzívneho vzťahu k okolitému svetu a najmä k človeku.

Hložníkovo dielo je veľkolepé vo svojej výpovedi, ale rovnako strhujúce i svojím osobitým maliarskym prejavom. Jeho hlavnými znakmi sú farebná i tvarová expresivita, ktorá má svoje východiská v avantgardných smeroch európskeho umenia prvej polovice 20. storočia. Prítomnosť antropomorfných a zoomorfných motívov je výsledkom surrealistickej a expresívnej syntézy, stopy ktorej čítame v neurotickej nadsadenej kresbe a v preexponovanej, miestami až karikatúrnej anatómii. Na základe týchto znakov si Hložník osvojuje výtvarný jazyk Novej figurácie, čo ho stavia do opozície voči poetickejšiemu a metaforickejšiemu prístupu jeho súčasníkov.

Výstava vo Východoslovenskej galérii predstaví košickému publiku temer výlučne diela, ktoré doposiaľ neboli nikdy a nikde vystavené. Dôraz kladie hlavne na hlboko emotívne a dramatické rané diela, výrazne determinované dobou svojho vzniku, pražským pobytom a prežitou vojnovou drámou a potom najmä na diela z vrcholného a záverečného obdobia, ktoré sú neuveriteľnou erupciou Hložníkovej invencie, zatajovaných pocitov, osudových tém i štylistických a koloristických posunov.

Výstava zároveň upozorní i na zaujímavý fenomén zberateľstva, ktorý poukazuje na vzťah medzi umelcom a zberateľom, a ktorý je v tomto prípade naozaj výnimočný, pretože ide o zbierky mimoriadnej kvality, nebývalého rozsahu a zaujímavá je i skutočnosť, že sú to súkromní zberatelia z Košíc a blízkeho okolia. Výstava je pripravená pri príležitosti 20. výročia autorovho úmrtia, zároveň však pripomenie i blížiacu sa storočnicu jeho narodenia.

Túto výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: VSG Košice

Clubom milovníkov umenia Košíc k výstave vydal katalóg o rozsahu 60 strán s 56 farebnými reprodukciami.  Náklad 300 ks

Výstava sa uskutoční na základe projektu CMUK.

http://www.vsg.sk/vincent-hloznik-zapasy-a-svedectva-obrazy-zo-sukromnych-zbierok/

Komentáre sú uzavreté.