Július Szabó 1907 – 1972 – Múzeum Vojtecha Löfflera, 3. júl – 9. september 2018

Výstava Július Szabó 1907 – 1972 predstavuje prierez celoživotnej maliarskej tvorby autora z príležitosti 111. výročia jeho narodenia. Prezentovaný výber umelcovej maľby pozostáva zo šesťdesiatich diel, pochádzajúcich z niekoľkých a to predovšetkým košických súkromných zbierok. Autorskú výstavu koncepčne a organizačne pripravil Club milovníkov umenia Košíc ( CMUK) v spolupráci s Múzeom Vojtecha Löfflera. Dlhodobým záujmom CMUK-u sa stalo prezentovanie predovšetkým tvorby košických výtvarných umelcov uplynulého storočia. Výstava grafika a maliara Júliusa Szabóa predstavuje vybočenie z doteraz sledovanej autorskej línie, ako boli napríklad výstavy Ľudovíta Čordáka, Antona Jasuscha, Júliusa Jakobyho, Gejzu Kieselbacha alebo Juraja Collinásyho.
Rozšírenie záujmu o prezentovanie autora tvoriaceho aj mimo kontext košických ma-liarov je snahou o pripomenutie si tvorby autora, ale aj poukázaním na skutočnosť, že umelec, ktorý tvoril vzdialený slovenským umeleckým centrám si svojou tvorbou našiel prirodzeným spôsobom cestu i do významných košických zbierok umenia dvadsiateho storočia.
Výstava je ďalším príkladom spolupráce zberateľov s verejnou inštitúciou – Múzeom Vojte-cha Löfflera a snahou Clubu milovníkov umenia Košíc poukázať na výnimočného umelca.
Umelec Július Szabó je vo verejnosti vnímaný predovšetkým ako významný grafik angažovanej sociálne orientovanej tvorby. Umelcova významná grafická tvora patrí v dobovom kontexte k reprezentatívnym ukážkam slovenského výtvarného umenia. Autor sa grafikom „stal“ až dlho potom, čo hľadal svoj maliarsky výraz a vlastnú umeleckú formu. Umelcova maľba možno prekvapí svojou výrazovou šírkou i spätosťou s dobovými prúdmi domáceho, stredoeurópskeho a predovšetkým európskeho maliarstva. V umelcovej tvorbe nemôžeme nevnímať pôsobenie a príťažlivosť Picasovej maľby z tridsiatych rokov. Umelcove diela postupne okolo polovice šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia prechádzajú vý-raznou štylistickou očistou a redukovaním foriem, ktorá na počiatku sedemdesiatych rokov, v samotnom závere umelcovej tvorby dospievala k výrazne abstrahovanej geometrizovanej výpovedi, v ktorej umelec naplno uvoľnil výrazné dekoratívne a koloristické cítenie. Uvoľnenie formálnych zložiek v jeho maliarstve i zásadné tematické oslobodenie v umelcovom príklade bolo doplnené o dobovo aktuálny experimentálny výtvarný aspekt malieb voskovou temperou v kombinácii s tepaným medeným plechom. Obrazy z tohto obdobia, sú na výstave zastúpené najpočetnejšie.
Výstava svojim sústredením len na umelcovu maľbu prezentuje zásadný aspekt, dôle-žitý pre komplexnejšie poznanie tvorby Júliusa Szabóa, ktorá doznela pred viac než štyridsia-timi piatimi rokmi.

Jozef Pokorný, Club milovníkov umenia Košíc

Pozvánka

Komentáre sú uzavreté.